ADVOKATKODEKS

Formål med advokatKODEKS

Advokater spiller en central rolle i borgeres, virksomheders, organisationers og myndigheders liv.  Det gælder i rådgivningen af den enkelte kunde og ved som branche at bidrage til, at love og regler formes og efterleves i respekt for retssamfundets værdier.

Advokater indtager en nøgleposition som et omdrejningspunkt for borgernes retssikkerhed og som betroet rådgiver for erhvervslivet.

Samtidig er danske advokatvirksomheder en betydelig arbejdsgiver med ansvar for mere end 12.000 medarbejdere.

Advokaters nøgleposition forpligter. Det er derfor vigtigt, at deres virksomhed hviler på klare værdier, der understreger branchens ønske om at være sit samfundsansvar bevidst og altid gøre sig fortjent til omverdenens tillid. Dette kodeks er en ramme for de værdier, som branchen ønsker at arbejde og være kendt for.

Kodeksets værdier retter sig mod kunder, medarbejdere og offentligheden. Det handler om medarbejdervendte værdier om god ledelse og diversitet, men også generelle værdier om etik, socialt ansvar samt åbenhed og gennemsigtighed.

Advokater er underlagt særskilt regulering. De advokatetiske regler stiller allerede høje krav til den enkelte advokats måde at forvalte sit ansvar over for kunder. Kodekset bygger oven på disse regler.

Kodekset sætter pejlemærker op, som på den ene side forpligter den enkelte virksomhed til at arbejde for en række principper og på den anden side giver plads til den enkelte virksomheds valg af metode. På den måde tager kodekset hensyn til advokatvirksomheders vidtgående forskellighed, når det gælder størrelse, specialer og organisation.

Det er derfor også op til den enkelte advokatvirksomhed at prioritere sin indsats. For de fleste vil det være relevant at implementere alle dele af kodekset, men visse dele vil ikke være relevante for alle. Fx giver diversitet kun mening for virksomheder af en vis størrelse. Denne mangfoldighed er vigtig at rumme inden for kodekset.

Kodekset er tænkt som et redskab, der positivt vil understøtte advokatvirksomheders position og omdømme, og som derfor vil være en gevinst for den enkelte virksomhed at tilslutte sig. Det er frivilligt at tilslutte sig. Målet i Danske Advokaters Vision 2020 er, at mindst halvdelen af medlemmerne har tiltrådt kodekset.

Har virksomheden først tilsluttet sig, forpligter den sig til at arbejde for kodeksets elementer. Hvis virksomheden ikke kan gennemføre én eller flere af kodeksets anbefalinger, skal virksomheden begrunde hvorfor. Danske Advokater offentliggør hvert andet år – og første gang i 2017 – en redegørelse, der beskriver samlet status og fremdrift for virksomhedernes arbejde med at gennemføre kodekset.

Synligt socialt ansvar

I et retssamfund har alle adgang til juridisk bistand – også mennesker med små midler. At sikre dette er først og fremmest et politisk ansvar.

Advokatvirksomhederne skal dog også bidrage til, at ambitionen realiseres.

Advokatvirksomheder yder allerede i dag et vigtigt bidrag til det sociale ansvar og medvirker til at sikre sårbare grupper, f.eks. mindre bemidlede, syge og socialt udsatte i samfundet adgang til ret og retfærdighed. Det sker bl.a. ved at yde retshjælp i landets advokatvagter eller tilbyde juridisk rådgivning til sårbare grupper, til nationale og internationale organisationer og foreninger, eller i lokalsamfundet. Andre advokatvirksomheder tilbyder en første gratis rådgivning eller påtager sig principielle sager til en stærkt reduceret pris.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for sit sociale ansvar

Etiske dilemmaer

Advokaten udfylder en vigtig og nødvendig rolle i retssamfundet og demokratiet, særligt i forhold til retssikkerheden. Det er derfor vitalt, at advokatvirksomheden nyder tillid fra såvel kunder som borgere, domstolene, myndighederne og samfundet som helhed.

Advokatvirksomheden vinder kundernes tillid ved at sikre dem en fortrolig rådgivning af høj kvalitet og uafhængig af ethvert pres.

Advokatvirksomheden skal gøre sig fortjent til omverdenens tillid ved at drive sin forretning etisk og samfundsansvarligt. Advokatvirksomheden arbejder til tider i et spændingsfelt mellem på den ene side hensynet til kunden og på den anden side det brede samfundshensyn.

Både inden og uden for rammerne af de advokatetiske regler, kan der opstå tvivl om, hvordan advokatvirksomheden bør agere i en konkret situation.

Advokatvirksomhedens ansvar er løbende at identificere sådanne etiske dilemmaer, ruste medarbejdere til at håndtere dem og fortælle udadtil om sine retningslinjer for håndtering af disse dilemmaer.

Anbefaling: Advokatvirksomheden udarbejder retningslinjer for sin virksomheds håndtering af etiske dilemmaer

Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere

Advokatvirksomheden skal kendes på sin ledelse med fokus på kunder og medarbejdere.  Advokatvirksomheden følger markedsudviklingen og kender sine kunders behov og lægger på den baggrund en strategi for virksomhedens udvikling – til gavn for kunderne og dermed værdi for samfundet bredt set.

God ledelse er at sætte klare mål og omsætte sin strategi til resultater – og løbende motivere og engagere alle medarbejdere i virksomhedens udvikling.

God ledelse er systematisk at følge op, lære af succeser og fejltagelser samt lytte til ris og ros, hvad enten den måtte komme fra kunder, medarbejdere eller fra anden side.

God ledelse handler om at påtage sig et lederskab og skabe rum for medarbejdernes trivsel og udvikling – afstemt efter virksomhedens størrelse. Den gode leder delegerer og sikrer en klar fordeling af ansvar og opgaver mellem medarbejderne samt løbende feedback og uddannelse af den enkelte. Konflikter håndteres på en ordentlig og rettidig måde ved at inddrage de medarbejdere, der er involveret.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for:

  • Medarbejdernes uddannelse, udvikling og trivsel
  • Virksomhedens arbejde med kundefokus og ledelse

Diversitet som styrke

Advokatvirksomheden skal kendes som en fleksibel og rummelig arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Med ambitionen om en mangfoldig medarbejdersammensætning får virksomhederne bedre mulighed for at rekruttere talenter, styrke innovationskraften og konkurrenceevnen – til gavn for både kunder og virksomheden.  Diversitet på arbejdspladsen er kort sagt både god forretning og udtryk for samfundsansvar.

Advokatvirksomheden bør tilstræbe diversitet i sin virksomhed. Det kan gøres ved f.eks. at sikre flere kvinder i advokatvirksomhedens ledelse og ejerkreds og at søge diversitet i forhold til alder, nationalitet, etnisk oprindelse mv. ved rekruttering.

Mere fleksible og rummelige arbejdspladser er en vej til øget diversitet. Det handler også om at give plads til de medarbejdere, der ikke nødvendigvis kan eller ønsker at arbejde for fuld kraft – enten i en periode af deres liv eller permanent. Det drejer sig f.eks. om seniormedarbejdere, medarbejdere med handicap eller medarbejdere, der ønsker at prioritere familien højere i en periode. Jo større advokatvirksomheden er, desto bedre er mulighederne for rummelighed.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for sin ambition om diversitet – og for, hvordan virksomheden vil nå sit mål

Åbenhed og gennemsigtighed

Åbenhed kendetegner advokatvirksomheden, der ønsker omverdenens tillid.

Åbenhed fremmer kvalitet og udvikling – værdiskabelse til gavn for kunderne. Åbenhed er en nøgle til god ledelse, der hviler på tillid og respekt. Åbenhed kan forebygge fordomme.

Advokatvirksomheden skal tilstræbe åbenhed og gennemsigtighed inden for rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen i advokatens relation til kunden. På samme måde skal advokatvirksomheden leve op til de advokatetiske reglers krav om oplysningspligt og sikre, at kunden altid har det bedst mulige afsæt for sit køb af advokatrådgivning.

Gennemsigtighed indebærer, at advokatvirksomheden åbent og klart giver offentligheden relevante oplysninger om værdier og etik, ledelsesstruktur, ydelser og virksomhedens principper for prissætning.

Anbefaling: Virksomheden sætter mål for sit arbejde med åbenhed og gennemsigtighed over for kunder, medarbejdere og samfundet

Indberetning

Advokatvirksomheder, der har tilsluttet branchens kodeks, skal oplyse om, hvordan de lever op til kodekset. Det sker årligt ved en enkel indberetning til Danske Advokater om realiseringen af de fem anbefalinger – første gang i 2016. Indberetningen sker efter ”følg eller forklar”-princippet. Det betyder, at advokatvirksomheden skal forklare, hvis virksomheden helt eller delvis ikke har efterlevet kodekset.

Kommunikation

Advokatvirksomhederne offentliggør på deres hjemmeside deres tilslutning til kodekset – samt hvilke mål de har sat på baggrund af kodekset, når det gælder ledelse, diversitet, socialt ansvar samt åbenhed og gennemsigtighed. Ligeledes bør virksomhedernes retningslinjer for håndtering af etiske dilemmaer fremgå af hjemmesiden.

Danske Advokater udarbejder en samlet rapport, som offentliggøres på Danske Advokaters hjemmeside.

Som forelagt på kongres 2014

Download siden som pdf