TJEK KODEKS

DET ER KUN VIRKSOMHEDENS POLITISKE KONTAKTPERSON, DER KAN LOGGE PÅ OG TILTRÆDE PÅ VIRKSOMHEDENS VEGNE

Her kan du se emner, som andre advokatvirksomheder arbejder med. Du kan bruge emnerne som inspiration til din egen indsats.

Login og tiltræd KODEKS

SÅDAN GØR DU

Gennemfører din virksomhed i dag en eller flere af de angivne aktiviteter har du mulighed for blot, at sætte et X og dermed har du tiltrådt denne del af KODEKS.

Minder eksemplet om en aktivitet din virksomhed gennemfører, er i gang med eller har planlagt at arbejde med, har du mulighed for at sætte X i ”delvis” og eventuelt tilføje din beskrivelse

Er der ingen af eksemplerne på listen som matcher din virksomhed, har du mulighed for at til føje dine egne input i toppen af skemaet.

Der skal således sættes mindst et X eller angives en aktivitet i dit eget inputfelt før du har tiltrådt denne del af KODEKS.
Side 1 af 6 - Socialt ansvar
Her kan du formulere dit eget indsatsområde.
 
 
Her kan du vælge indsatsområder andre allerede har formuleret.

Ja

Delvist

Tilbyder gratis advokatvagt og retshjælp

Løser juridiske opgaver med en prisreduktion til velgørenhedsorganisationer, foreninger e.l.

Deltager i frivilligt arbejde i foreninger og organisationer – eller giver medarbejderne kredit for frivilligt arbejde

Støtter foreningsliv, uddannelse eller kultur evt. gennem legater, prisuddelinger mv.

Er medlem af hjælpeorganisationer, NGO’er, humanitære foreninger e.l.

Har formuleret retningslinjer mod korruption

Arbejder med mentorer for udsatte medarbejdere

Påtager sig en uddannelsesforpligtigelse af unge herunder elevuddannelser mfl.

Tilbyder flexjob, virksomhedspraktik, jobtræning mv.

Har en politik for probono-arbejde

Yder donation til velgørenhed

Har formuleret en CSR strategi/politik

Har tiltrådt FN’s 10 principper Global Compact – Virksomheders Samfundsansvar

Udarbejder et miljøregnskab

Arbejder med bæredygtighed, fx gennem indretning af ”grønne kontorer”, automatisk slukning af lys, papirsortering mv.

Side 2 af 6 - Etisk dilemma
Her kan du formulere dit eget indsatsområde.
 
 
Her kan du vælge indsatsområder andre allerede har formuleret.

Ja

Delvist

Oplyser altid om, at advokater er forpligtede til at levere uafhængig rådgivning, ingen dobbeltrepræsentation, ingen payback, kommission eller anden form for betaling fra tredje part

Har et regelsæt eller procedurer for håndtering af etiske dilemmaer hvis de opstår

Arbejder med etiske retningslinjer for enkeltområder fx klienter, interessevaretagelse, samarbejdspartnere, politisk arbejde, gaver

Har interne retningslinjer for spekulationer, hvidvask, investeringer, skattespekulation m.m.

Har et etikudvalg, en partner med ansvar for virksomhedens etik, klageadgang, vejledning mv.

Udfører kontrol med sagsoprettelser, intern stikprøvekontrol mv.

Anbefaler konfliktnedtrappende løsninger som fx mediation

Side 3 af 6 - Moderne ledelse med fokus på medarbejdere
Her kan du formulere dit eget indsatsområde.
 
 
Her kan du vælge indsatsområder andre allerede har formuleret.

Ja

Delvist

Beskriver, hvordan de obligatoriske uddannelseskrav, der stilles til advokater, opfyldes

Tilbyder faglig relevant efteruddannelse til alle medarbejdergrupper

Beskriver de karrieremuligheder, en medarbejder har i virksomheden

Tilbyder fleksible ansættelsesforhold i form af flextid, personlig ferieplanlægning, hjemmearbejdsplads?

Har klare mål, og retning og kommunikerer det til medarbejderne

Medarbejderne har indflydelse på deres daglige arbejdsliv og virksomhedens udvikling

Gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Oplyser på hjemmesiden, hvad der kræves for at arbejde i virksomheden, og hvilke muligheder virksomheden giver medarbejderne

Har studerende i praktikforløb

Indretter den enkelte arbejdsplads med særligt fokus på medarbejdernes trivsel

Afholder sociale arrangementer

Gennemfører ledelsesevaluering

Tilbyder sundhedsordning, sundhedsforsikring, fitness abonnement, massage, frugtordning, fælles løbetræning mv.

Side 4 af 6 - Moderne ledelse med fokus på kunder
Her kan du formulere dit eget indsatsområde.
 
 
Her kan du vælge indsatsområder andre allerede har formuleret.

Ja

Delvist

Honorarstruktur og samarbejdesformer er tilgængelige på hjemmesiden

Synliggør og forklarer virksomhedens værdier og deres betydning for klienten

Måler og følger op på, hvor tilfreds kunden er med opgaveløsnignen

Gennemfører og synliggør kundetilfredshedsmålinger? Fx gennem egne evaluering, Trustpilot, Google Rating e.l.

Synliggør at virksomheden har kompetencer til at løse opgaverne

Synliggør de sager eller emner, som har haft offentlighedens interesse? Fx på hjemmesiden

Klienten får en personlige rådgiver, som sikrer, en personlig og direkte betjening, uanset hvilke juridiske kompetencer der trækkes på

Tilbyder klienterne forskellige muligheder for at komme i kontakt med advokaten? Fx personligt møde hos advokaten eller hos klienten, online-møder mv.

Beskriver de backup-muligheder klienten tilbydes, såfremt advokaten er forhindret

Oplyser virksomheden gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Tilbyder gratis adgang til webarkiv, videokonference, Skype-møder mv.

Oplyser kunderne om omfanget af rådgiveransvarsforsikringen, samt hvordan man søger erstatning

Side 5 af 6 - Diversitet
Giver virksomhedens størrelse ikke mulighed for at arbejde med diversitet, angives det i dette flet.
FX: Har ikke relevans for os grundet virksomhedens størrelse.
 
 
Her kan du vælge indsatsområder andre allerede har formuleret.

Ja

Delvist

Har fastsat kvoter eller måltal for fx køn, alder, etnicitet, mv.

Har en politik omkring aldersspredning

Har en seniorpolitik fx med mulighed for nedtrapning, hensyntagen til gener, e.l.

Har en livsfasepolitik, der imødekommer medarbejder behov

Søger for en uddannelsesmæssig spredning, hvor forskellige faglige kompetencer udnyttes

Har en strategi for at få og fastholde kvinder i ledelsen

Gør det muligt for unge medarbejdere at udvikle deres potentiale

Har flextids ordninger med fokus på medarbejdernes forskelligheder

Tilbyder mulighed for jobrokering internt eller eksternt med andre advokatvirksomheder

Arbejder bevidst med faglige netværk på tværs af branchen eller med andre brancher

Har eksempelvis et advisory board tilknyttet med flere forskellige kompetencer

Har flersproglige kompetencer ud over dansk, engelsk, tysk og fransk

Har ansat en medarbejder fra et andet land eller samarbejder med advokater fra andre lande

Side 6 af 6 - Åbenhed
Her kan du formulere dit eget indsatsområde.
 
 
Her kan du vælge indsatsområder andre allerede har formuleret.

Ja

Delvist

Synliggør virksomhedens værdigrundlag, holdninger, retspolitiske holdninger, presseudtalelser mv.

Tilbyder klienterne fx en fast kontakt person, key account, principper for sagsbehandlingstid, opdragsbekræftelse, extranet, adgang til egen sagsmappe, vejledning om brug af retssag/mediation/ voldgift etc.

Tilbyder kunderne åbent time/sags-regnskab eller udførlige regninger

Offentliggør kundetilfredshedsmålinger

Offentliggør udvalgte referencer, cases og erhvervsklienter som virksomheden rådgiver

Oplyser om effekten af virksomhedens rådgivning og juridiske arbejde? Fx en % fordeling på sagstyper og specialer, samt betydningen af de løsninger, virksomheden har skabt

Offentliggør sags-statistikker/succes rater

APV, arbejdsmiljøorganisation, miljøregnskab, grønt regnskab mv. er offentligt tilgængeligt

Et udpluk af virksomhedens økonomiske nøgletal er tilgængelige på hjemmesiden

Virksomhedens ledergruppe, medlemskaber, tillidsposter, lønninger mv. er synlige på hjemmesiden

Viser virksomheden, medarbejderne, medlemskaber, specialer mv.

Oplyser om nøgletal fra den/de seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Offentliggør personaleomsætning, sygefravær, fordeling på stillingskategorier, køn mv. i faktiske tal eller %

Oplyser omkostningsfordeling i %, fx erhvervskunder udgør x% af omsætningen